จรรยาบรรณของข้าราชการ

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
3.จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน
4.จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม