ล่องเรือ แลนก ทะเลน้อยนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยพบปะกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด 


นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทั้ง ๑๑ อำเภอ พร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง ของรัฐบาล