นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง  ณ  โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต้อนรับ ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

 นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต ปลัดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย น.ส. สุพัชรี ธรรมเพชร สส. เขต 1 จังหวัดพัทลุง นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต สส.จังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ ธรรมเพชร นายก อบจ. พัทลุง ว่าที่ร้อยตรี วิกรม  นายอำเภอป่าบอน นายฮัจยีซุฟยาน ยีหรีม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน    พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้พี่น้องชาวมุสลิม และชาวไทยเร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางสากล นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และการหาแนวทางการจัดหาทุนสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุงให้แล้วเสร็จ การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก 


นายสมเกียรติ  สุวรรณนิมิตร ประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้คติเตือนใจแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ ติดยา “เกิดมาทั้งที เอาดีให้ได้” เป็นกำลังใจในการเลิกเสพยาและชีวิตเป็นทำสิ่งดี ๆ เพื่ออนาคต

นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด แบบบูรณาการ ครบวงจร หรือ โครงการวิทยาลัยลูกผู้ชาย จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมล่อแหลมที่จะเสพยาเสพติด เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันตนเอง และร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตัดวงจรของขบวนการค้ายาออกจากสังคมไทย

นายสมปอง ทองรอด ป้องกันจังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญหน้ากับปัญหายาเสพติด และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้น จากข้อมูลพบว่าได้มีการนำเอายาเสพติดทั้งชนิดที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้า มาเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยากรู้อยากทดลอง จึงมักถูกชักจูงได้ง่าย ส่งผลทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติถูกบ่อนทำลายให้ด้อยคุณค่าลง กลายเป็นปัญหาสังคม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาพรวม
ซึ่งในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการ แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง บูรณาการระบบบำบัดรักษา นำผู้เสพเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้ และขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการเสพ การค้า และเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติดต่อไป

ขณะที่นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า การเลิกยาเสพติดสำหรับผู้ที่เสพติดแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก แต่ไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า ยาไฮซ์ หรือ สิ่งเสพติดประเภท เหล้า บุหรี่ ที่สำคัญคือต้องตั้งใจที่จะเลิกจริง ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ต่อพ่อแม่ และต่อสังคม ทั้งนี้ขอระลึกไว้เสมอว่า “เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้” อย่าปล่อยให้ชีวิตต้องตกเป็นทาสของยาเสพติด อย่าทำให้พ่อแม่ต้องสิ้นหวังจากการที่มีลูกเป็นผู้ติดยาเสพติด